search
close

Переваги ефективного кінцевого використання енергії споживачами

Відповідно до Директиви ЄС 2006/32/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від 5 квітня 2006 року про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги:

  1. Існує необхідність покращення кінцевого використання енергії, управління попитом на енергію і просування виробництва відтворюваної енергії, оскільки існує відносно невеликий спектр для будь-якого іншого впливу на енергетичні запаси та умови короткострокового та середньострокового розподілу, чи то через будівництво нових потужностей, чи то через покращення (енерго) передачі та розподілу.
  2. Покращення кінцевого використання енергії також сприятиме скороченню споживання первинної енергії послабленню викидів СО2 та інших парникових газів, таким чином, запобігатиме небезпечним кліматичним змінам. Продовжується збільшення викидів, що все більш ускладнюють виконання зобов’язань за Кіотським Протоколом. Діяльність людини в енергетичному секторі Співтовариства спричиняє до 78% викидів парникових газів. У шостій програмі діяльності Співтовариства щодо довкілля, затвердженій Рішенням № 1600/2002/ЄС Європейського Парламенту і Ради, передбачаються необхідні подальші скорочення викидів з метою досягнення довгострокової цілі Конвенції Об’єднаних Націй стосовно кліматичних змін, яка полягає у стабілізації концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, на якому можна запобігти небезпечним антропогенним втручанням у кліматичну систему.
  3. Покращення кінцевого використання енергії уможливить ефективне з економічної точки зору використання потенційних заощаджень енергії. Завдяки заходам з вдосконалення раціонального використання енергії можна реалізувати заощадження енергії і, таким чином, сприяти зменшенню залежності Співтовариства від імпортованої енергії. Більш того, як підкреслюється у Лісабонській стратегії, наближення до технологій з більш економним використанням енергії може підвищити інноваційність та конкурентоспроможності Співтовариства. Енергоефективність — поняття використовується для опису сукупності заходів для використання енергозберігаючої техніки, модернізація електростанцій та економії електроенергії в цілому. Зазвичай енергоефективність пов’язана з економією забезбечення житлових та промислових об’єктів. Також у цей термін можна включити людський фактор, зміна графіку або місце розташування робочих місць. Підвищення енергоефективності означає зменшення вартості енергії, модернізація мереж та систем, покращення екологічної проблеми. Ефективне використання добутих, не відновлювальних, ресурсів зменшить їх видобування та забруднення довколишнього середовища. Питання енергоефективності проблема теперішнього, не майбутнього.

Загальні поради споживачам-підприємствам щодо підвищення енергоефективності при споживанні електроенергії:

  •    проведення енергоаудиту підприємства;
  •    впровадження системи енергетичного менеджменту;
  •    матеріальне заохочення осіб, відповідальних за ефективне енергоспоживання;
  •    встановлення обґрунтованих лімітів споживання електроенергії.

Міністерство  енергетики України: http://mpe.kmu.gov.ua
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України:  http://saee.gov.ua/